Oferta Happy Hour!

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Happy Hour polegającej na przyznawaniu przywilejów i zniżek na usługi świadczone w gabinecie Stomatologia Edent z siedzibą w Warszawie na podstawie potwierdzonego zgłoszenia.

  1. Celem promocji jest nagradzanie Uczestników poprzez przyznawanie im możliwości wykonania profesjonalnego zabiegu higienizacyjnego w pakiecie (skaling, piaskowanie, fluoryzacja) u dyplomowanej higienistki stomatologicznej.
  2. Promocja dotyczy terminów wizyt umówionych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00  od 01.09- 30.09.2020 roku.
  3. Organizator ma prawo do zakończenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyn.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

1) Regulamin – niniejszy regulamin

2) Organizator – Edent Krystian Adamczyk z siedzibą przy ul. Braci Załuskich 3a/42 w Warszawie (01-773), NIP: 5242734458

3) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest nabywcą lub potencjalnym nabywcą usług oferowanych przez Organizatora i która zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu

4) Promocja – rabat w postaci 10% za wykonanie usługi zabiegu higienizacyjnego w godzinach porannych(8:00-14:00) od poniedziałku do piątku.

5) Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014, nr 1182)

6) Formularz rejestracyjny – kwestionariusz osobowy Pacjenta według wzoru ustalonego przez Organizatora, który po wypełnieniu danych osobowych i zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz złożeniu własnoręcznego czytelnego podpisu przez określoną osobę fizyczną, stanowi wniosek o przyjęcie jej do Promocji.

Warunki uczestnictwa

  1. W celu skorzystania z promocji, należy umówić wizytę w celu wykonania zabiegu higienizacyjnego oraz wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w rejestracji gabinetu Stomatologia Edent.

Zniżki i przywileje z tytułu udziału w Promocji

  1. Udział w Promocji uprawnia do otrzymania 10% zniżki na zabieg higienizacyjny (skaling, piaskowanie, fluoryzacja).
  2. Całkowita wartość pakietu higienizacyjnego wynosi 250,00 zł .
  3. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami ogłoszonymi przez Organizatora.

Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące rabatów udzielanych w oparciu o udział w Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na adres siedziby Organizatora.
  2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji należy podać imię i nazwisko Uczestnika, dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu), a także opis przyczyn uzasadniających Reklamację.